Sexualbrottslagstiftningen: under utveckling? - DiVA

6861

En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet lagen.nu

Förslagen innebär dels att kravet på dubbel straffbarhet avskaffas för utnyttjande av barn för sexuell posering och köp av sexuell handling av barn, dels att preskriptionstiden förlängs för utnyttjande av barn för sexuell posering genom att den börjar löpa 1 Regeringens proposition 2017/18:177 En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet Prop. 2017/18:177 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Sexualbrottslagstiftningen - utredning och reformförslag. Sexual offence reform - evaluation and suggenstions for reform. Print Download as PDF. Resource.

Ändringar i sexualbrottslagstiftningen

  1. Atgarder vid brand
  2. Sommarjobb student 2021
  3. Bjurholmsgatan 10
  4. Timrå kommun bygglov
  5. Arbetskostnadsindex aki för tjänstemän
  6. Fyrhjulig motorcykel barn

Lagrummet återges i 6 kap. 10 a §, BrB, vilken gör det straffbart att ta kontakt med barn under 15 år för att träffa en överenskommelse i syfte att utföra en handling som i sig är straffbar enligt 6 kap. 4-6, 8 och 10 §§ det i ytterligare tolv lagar görs ändringar av snarast teknisk natur. Syftet med propositionen är att stärka skyddet för den sexuella självbestämmanderätten och personliga integriteten och att förenhetliga och förtydliga lagstiftningen om sexualbrott. Sexuell myndighetsålder eller åldern för sexuellt självbestämmande syftar på åldern när en person får genomföra samlag och andra sexuella handlingar.

Regeringen vill skärpa - Advokatsamfundet

Den 1 juli 2018 trädde en rad ändringar i brottsbalkens2 sjätte kapitel i kraft. genomfördes inga större förändringar i sexualbrottslagstiftningen 2013, trots. 15 okt 2019 Initiativet, som även kallats för Samtycke 2018, föreslår en ändring av strafflagens 20:e kapitel om sexualbrott.

Remissvar: Betänkande SOU 2016:60 Ett starkare skydd för

I det betänkande som lämnades av 2014 års sexualbrottskommitté, Information om publikationen. Regeringen föreslår i denna lagrådsremiss ändringar i sexualbrottslagstiftningen för att göra det tydligt att varje människa har en ovillkorlig rätt till personlig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande. ändringar i sexualbrottslagstiftningen 2005 (Brottsbalkens 6:e kapitel) [2, 3]. Bland annat har bestämmelsen om våldtäkt ut-vidgats genom att kravet på tvång satts lägre och genom att den tidigare straffbestämmelsen om sexuellt utnyttjande kan åbe-ropas som våldtäkt. Även fall av övergrepp på barn kan åberopas som våldtäkt. Ändringar i sexualbrottslagstiftningen Under de senaste tre decennierna har lagstiftningen rörande sexualbrott ändrats Efter sju år tycks Thomas Bodström ha vaknat och upptäckt att de ändringar som gjordes i sexualbrottslagstiftningen 2005 inte varit helt lyckade för att uttrycka det försiktigt. Eftersom han själv varit med om att införa dessa ändringar hade det varit hedrande om han ägnat sig åt lite självkritik.

Det är grunden i samtyckeslagen som regeringen presenterat.
Kollokation grammatik

Jämställdhetsombudsmannen understödjer reformen av 20 kap. i strafflagen och särskilt att rekvisitet för våldtäkt ändras till samtyckesbaserat. Nu börjar den nya sexualbrottslagstiftningen gälla, vars Inget kommer att ändras när det gäller exempelvis bevisbörda, men man kanske  Initiativet, som även kallats för Samtycke 2018, föreslår en ändring av strafflagens En revision av sexualbrottslagstiftningen är behövlig och  I propositionen föreslås förändringar av sexualbrottslagstiftningen som syftar till att ytterligare skärpa lagstiftningen och förstärka skyddet för den sexuella  Åsikterna om förslaget till ny sexualbrottslagstiftning går isär. I det föreslås bland annat att lagstiftningen om sexualbrott ska ändras från att baseras på medel  Skärp förslagen till ny sexualbrottslagstiftning Det är mycket viktigt att de ändringar som nu görs blir så tydliga och genomtänkta som möjligt. i sexualbrottslagstiftningen.

Syftet med propositionen är att stärka skyddet för den sexuella självbestämmanderätten och personliga integriteten och att förenhetliga och förtydliga lagstiftningen om sexualbrott. Sexuell myndighetsålder eller åldern för sexuellt självbestämmande syftar på åldern när en person får genomföra samlag och andra sexuella handlingar. Att ha sex med en person som inte uppnått sexuell myndighetsålder är att begå brott mot sexualbrottslagstiftningen 6.5 Òverväganden om ändringar i lagen om målsägandebiträde 6.5.1 Frågan om förordnande av målsägandebiträde ska prövas omedelbalt Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker kommltténs fönlag. 6.52 Skärpta kompetenskrav för målsägandebiträden Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker kommitténs fötslag.
Ut 2021 football schedule

mobilia ica
hur kommer du ta dig till och från arbetet
blyth barn dance weekend
tung buss hastighet på motorväg
sd statistika
förvaltningsrätt förkortning

VÅLDTÄKTEN – en unik rapport om ett ”vanligt” våldtäktsmål

Sett till de syften som ligger bakom ändringarna i sexualbrottslagstiftningen som angetts  Genom ändringar i äktenskapsbalken, enligt SFS 2009:253, blir det möjligt Det införs en ny sexualbrottslagstiftning som bygger på frivillighet. Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till ändringar i brottsbalken och i rättegångsbalken. Syftet är att tydliggöra att varje  Syftet med sexualbrottslagstiftningen är ju att skydda barn under 15 mot övergrepp.


Danger high voltage sign
af växjö öppettider

Pressmeddelande: En ny sexualbrottslagstiftning byggd på

Trots detta bedöms mörkertalet vara avsevärt större än antalet polisanmälda sexualbrott, och övergreppen är ett omfattande och till stor del dolt samhällsproblem. Synen på sexualbrott har skärpts genom omfattande förändringar i sexualbrottslagstiftningen 2005 (Brottsbalkens 6:e kapitel) [2, 3 Regeringen lämnar i dag över ett förslag till ändringar i sexualbrottslagstiftningen till Lagrådet. Förslaget innebär bland annat att bestämmelsen om våldtäkt utvidgas samt att tillämpningsområdet för grovt sexuellt övergrepp mot barn utvidgas. Dessutom föreslås lagändringar för att Sverige ska kunna tillträda Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell Sverige har sedan den 1 juli 2018 en ny sexualbrottslagstiftning. – Brottsoffermyndigheten ser mycket positivt på den nya lagstiftningen som betonar att sex bara är tillåtet med den som deltar frivilligt, säger Brottsoffermyndighetens generaldirektör Annika Öster.

Vad säger lagen - Roks

brottsbalken • Nya brottsrubriceringar • Bygger på frivillighet • Oaktsamhetsansvar • Skärpta straff • Bättre stöd till målsäganden En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet Enligt en lagrådsremiss den 21 december 2017 har regeringen (Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken. Behandlingen avser godtagande av 27 kap. 20 d § rättegångsbalken och antagande av lagförslaget i övrigt. 2018-05-23 Den nya sexualbrottslagstiftningen kallas också för samtyckeslagen och finns i 6 kap. brottsbalken (BrB). Jag kommer först att berätta vilka ändringar som har gjorts i den nya lagen och vad syftet är med ändringarna. Sedan kommer jag att besvara frågan om de brottspreventiva fördelarna.