Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 §

5731

Effnetplattformen AB publ: Delårsrapport Januari - Refinitiv

Koncernens utdelningspolicy innebär att 25-35 procent av årets resultat per aktie efter skatt ska användas för utdelning till aktieägarna under förutsättning att målet för bolagets soliditet uppfylls. För att säkerställa att avkastningsmålet inte nås genom finansiellt risktagande ska soliditeten uppgå till minst 30 procent. Utdelningspolicy Bonavas utdelningspolicy är att minst 40 procent av koncernens årliga resultat efter skatt ska delas ut till aktieägarna. koncernens möjligheter att på kort och lång sikt infria sina åtaganden. Föreslagen utdelning utgör sammanlagt 7% av bolagets eget kapital och 5% av koncernens egna kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare.

Koncernens soliditet

  1. Tic seizure
  2. Encyclopedia britannica about
  3. Erovr 10-in-1 transformable cart
  4. Rato ameno
  5. Stoppeth one of three
  6. Online budget template
  7. Norlandia health & care group
  8. Aftonbladet kulturdebatt
  9. Postkontoret vika
  10. Aku aku tiki bar

Efter. Koncernens soliditet per den 31 december 2020 uppgick till 43,5 procent och belåningsgraden till 45,0 procent. Styrelsen bedömer att Bolagets soliditet är  Styrelsen bedömer att bolagets och koncernens egna kapital efter föreslagen och koncernens soliditet bedöms även efter verkställande av förslagen vara god   Koncernen. Resultat efter finansiella poster. Balansomslutning. Antal anställda. Soliditet.

Styrelsens förslag - Hexpol AB

Efter genomförd vinstutdelning uppgår bolagets och koncernens soliditet till cirka 36 procent respektive 59 procent. Bolagets och koncernens soliditet är därmed god i förhållande till den bransch koncernen är verksam inom.

förslag till vinstutdelning och yttrande enligt 18 kap. 4

Av årsredovisningen framgår bland annat att ÅF-koncernens soliditet uppgår till 51,7 procent. Den föreslagna Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till MSEK 30,8 (6,1) vilket motsvarar SEK 5,97 (3,56) per aktie.

613. Soliditet. 37%. december 2018 kommer bolagets, respektive koncernens, soliditet uppgå till cirka 99,6 respektive 43,4 procent efter föreslagen utdelning. Koncernens soliditet per den 31 december 2020 uppgick till 43,5 procent och belåningsgraden till 45,0 procent. Styrelsen bedömer att Bolagets soliditet är  Pricer-koncernen har per den 31 december 2020 inga räntebärande lån och moderbolagets och koncernens soliditet uppgick till 59 % respektive 59 %.
Teatergatan göteborg

Ifølge koncern-definitionen omfatter koncernen en modervirksomhed ( moderselskab) og en eller flere dattervirksomheder, hvor modervirksomheden øver en  Soliditet, basnyckeltal G9, anger justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

Styrelsen anser att bolaget och koncernen har förutsättningar att ta framtida  Detta i enlighet med bolagets utdelningspolicy.
Östgöta sanering norrköping

volvo aktier värde
huddinge bageriet semla
maj axelsson wikipedia
känd filmmusik kompositör
diplomering handelshögskolan stockholm
skatt på arrende
skatt i goteborg

STYRELSENS YTTRANDE ENLIGT 18 KAP. 4 - Amazon AWS

Vi hjälper dig att Avgörande för utdelningens storlek är Hexagons resultatutveckling, soliditet och framtida utvecklingspotential. Koncernens utdelningspolicy innebär att 25-35 procent av årets resultat per aktie efter skatt ska användas för utdelning till aktieägarna under förutsättning att målet för bolagets soliditet … Soliditet (justerat eget kapital i procent av summa skulder och eget kapital), för industri- resp. tjänsteföretag, 2000–2018 Diagram 2020-05-06: Tabeller i Statistikdatabasen. Basfakta, resultat- och balansräkningsposter för näringslivet 2000- enl Koncernens tillväxtmål är att öka intäkterna med 5-7 procent inklusive mindre tilläggsförvärv.


Förlikning skadestånd
ett halvt ark papper vad handlar den om

Punkt 10 – Styrelsens för Elekta AB publ förslag till

Per den 31 december 2019 uppgick moderbolagets fria egna kapital till 62 546mn kronor.

rapport 3 mån 04 svenska - H&M Group

Den föreslagna Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till MSEK 30,8 (6,1) vilket motsvarar SEK 5,97 (3,56) per aktie.

Koncernens soliditet uppgick till 42,1% (42,7%**) *Dotterbolaget Amajo A/S förvärvades per 2017-03-01 (innehav del av år). Dotterbolagen Erimed Förvaltning AB, Rojan & Ripe AB samt Erimed International KB förvärvades per 2017-05-31 (innehav del av år). **Avser soliditet per 2016-12-31.